+38 044 333 44 93

Аудит і розкриття інформації: про що важливо пам’ятати в карантин?

Фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2019 рік, разом з аудиторським звітом, можна оприлюднити в період дії карантину або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем ​​завершення карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року. Дану зміну передбачає прийнятий Верховною Радою Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)».

Якщо карантин не буде продовжений після 24.04.2020, то термін публікації звітності за 2019 рік разом з аудиторським висновком – не пізніше 24.07.2020.

Порядок звітності компаній, що відносяться до категорії емітентів цінних паперів, також змінений через прив’язку до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Компанії-емітенти повинні здійснити публікацію звітності протягом 5 робочих днів після проведення зборів (п. 29 законопроекту №3275). Загальні збори акціонерів за результатами 2019 компанії-емітенти мають право провести в термін не пізніше трьох місяців з дати закінчення карантину (п. 30 законопроекту №3275).

Що стосується специфіки аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, в умовах пандемії COVID-19, то Орган громадського нагляду за аудиторською діяльністю нещодавно випустив інформаційне повідомлення, де наголосив на важливості наступних аспектів:

  • оцінка ризиків, пов’язаних із пандемією COVID-19 та запровадженням карантинних та обмежувальних заходів, а також необхідність перегляду раніше оцінених ризиків;
  • визначення обставин, що спричинені впливом пандемії COVID-19 та запровадженням карантинних та обмежувальних заходів, як ключових питань аудиту, їх повідомлення тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та розкриття у відповідному параграфі аудиторського звіту;
  • здатність аудитора отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі перед тим, як надати аудиторський звіт, через обмеження пересування, фактичного доступу до місцезнаходження підприємств, а також обмежені можливості щодо комунікації з персоналом клієнта через стан здоров’я. Аудитори мають адаптувати свій підхід до проведення аудиту з максимальним використанням альтернативних процедур та сучасних технологій. В разі неможливості отримати належні докази аудитор повинен розглянути питання модифікації думки і залежно від обставин висловити думку із застереженням або відмовитися від висловлення думки;
  • особлива увага аудитора до суттєвих суджень управлінського персоналу щодо облікових оцінок, зокрема, впливу пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів на невизначеність оцінки та розкриття у фінансовій звітності інформації, пов’язаної з відповідними обліковими оцінками. Для багатьох суб’єктів господарювання пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів може спричинити прямий та непрямий фінансовий вплив на їх діяльність. Прямий вплив може проявлятися через знецінення необоротних активів, суттєву зміну їх справедливої вартості, зміни очікуваних кредитних збитків щодо фінансових активів, знецінення дебіторської заборгованості тощо. Непрямий – через вплив на покупців та постачальників, що може призвести до зростання витрат чи зниження доходів, необхідності перерахунку забезпечень;
  • оцінка аудиторами розкриття суб’єктом господарювання інформації про вплив пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів на його діяльність, фінансовий стан та майбутні економічні показники, чи є вони відповідними з огляду на застосовану концептуальну основу фінансової звітності, а також розгляд питання про включення в аудиторський звіт відповідного пояснювального параграфу. Якщо за судженням аудитора у звітності відсутні належні розкриття, необхідно буде розглянути питання про модифікацію думки;
  • оцінка прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності під час складання фінансової звітності, враховуючи зростаючу невизначеність пов’язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки. Аудитор має ретельно розглянути вплив такої своєї оцінки на аудиторський звіт з відповідним розкриттям питання безперервної діяльності в параграфі «Основа для думки із застереженням» чи у параграфі «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності»;
  • здійснення огляду іншої інформації, що не є фінансовою звітністю (Звіт про управління, Річна інформація емітента цінних паперів тощо), на предмет розкриття в ній питання впливу пандемії COVID-19 і запровадження карантинних та обмежувальних заходів на діяльність суб’єкта господарювання та оцінити чи є таке розкриття узгодженим із відповідним розкриттям у фінансовій звітності.

З практики Kreston зазначу, що, з огляду на введені обмеження пересування і доступу до місцезнаходження підприємств, для отримання прийнятних аудиторських доказів ми вдаємося до використання альтернативних процедур. Зокрема, практикуємо дистанційну фото- і відеофіксацію процесу інвентаризації запасів і основних засобів, використання хмарних рішень, а також віддалені комунікації з персоналом клієнта через захищені канали зв’язку.

Істотно спрощує ситуацію продовження сезону проведення та оприлюднення фінансової звітності та аудиторського висновку, що дозволяє перенести частину процедур, пов’язаних з необхідністю фізичного ознайомлення з первинними документами або активами.

Зазначу, що ще з часів впровадження законодавства про обов’язковий аудит, а особливо після прийняття Верховною Радою законопроекту №1210 в січні 2020 року, аудиторське співтовариство висловлювало думку про необхідність продовження термінів публікації звітності та аудиту з 01.06.2020 хоча б на 2-3 місяці.

На жаль, аудиторський сезон 2019/2020 був у результаті продовжений через серйозніші, незалежні від фінансового ринку причини.

Що стосується оцінки аудиторами розкриття суб’єктами господарювання інформації про вплив пандемії COVID-19 і введення карантинних та обмежувальних заходів на їх діяльність, фінансовий стан і майбутні економічні показники, то багато що залежить від комплексних показників діяльності підприємства за результатами 2019 року: показників ліквідності, рівня кредитного навантаження і т.д.

З огляду на те, що для звітного періоду 2019 року тривожні події березня-квітня 2020 року відносяться до подій після звітної дати, і ще не знайшли відображення в звітності, очікую, що велика частина компаній зможе уникнути модифікацій аудиторської думки з питань, пов’язаним безпосередньо з впливом пандемії COVID-19.

Наскільки істотним і тривалим буде вплив пандемії на діяльність компаній, що представляють суспільний інтерес, за підсумками 2020 року, буде залежати від того, наскільки довго триватиме пандемія і наскільки суттєво і надовго просядуть макроекономічні показники в Україні та світі.

Новини і публікації

Ознайомтесь з іншими експертними матеріалами Kreston Ukraine

НАШІ ПОСЛУГИ

Послуги Kreston Ukraine міжнародним та українським клієнтам

Kreston Ukraine представляє одну з найкращих аудиторських практик в Україні

Пропонуємо комплекс професійних послуг зі зниження податкових ризиків у сфері трансфертного ціноутворення

Оцінка бізнесу та активів для фінансової звітності, угод з капіталом, міжнародних фінансових установ

Реструктуризація бізнесу, фінансовий та податковий Due Diligence, консультації

ДОВІРТЕ СВІЙ ПРОЕКТ ПРОФЕСІОНАЛАМ

ПРИЄДНАТИСЬ ДО KRESTON