+38 044 333 44 93

Облік основних засобів в US GAAP в порівнянні з МСФЗ

В області основних засобів та результуючої амортизації є деякі суттєві відмінності між правилами US GAAP, кодифікованими в розділі ASC 360, і правилами МСБО (IAS) 16.

В US GAAP існує тільки один спосіб постановки на облік основного засобу – метод витрат. Метод витрат включає облік вартості придбання основного засобу і витрати на його приведення в необхідний стан і місце розташування. До цього переліку входять: відсотки по будь-якими кредитами, фізичне будівництво активу, знесення будь-яких раніше існуючих структур, реконструкція існуючої раніше структури, діяльність при проектуванні активу і отриманні дозволів, а також адміністративна діяльність, що виникла в ході будівництва.

У МСФЗ організація повинна відображати первісну вартість основного засобу в якості його вартості, використовуючи в основному ті ж критерії, що й US GAAP. Проте, існує різниця в тому, що МСФЗ розглядає як вартість основного засобу в умови і місце його використання. Деякі з них – це пільги співробітників, які будують актив, покупну ціну, демонтаж предметів на майданчику, імпортні мита, витрати на установку і складання, податки на покупку, які не відшкодовуються, професійні збори, підготовку майданчика, витрати на тестування і заробітну плату.

US GAAP включає положення про те, як оцінювати «немонетарні / не грошові обміни» для активів, а МСФЗ – ні.

Після початкової постановки на облік активу відповідно до МСФЗ існує два способи продовження обліку основних засобів: модель витрат та модель переоцінки.

Модель витрат повинна застосовуватися послідовно до класів активів. Модель переоцінки є дуже динамічною, але більш складною у використанні. Щоб використовувати модель переоцінки, підприємство повинно мати можливість надійно визначати справедливу вартість. Таким чином, справедлива вартість повинна бути скоригована вгору або вниз по мірі необхідності. І це є основною відмінністю від US GAAP. Найбільшою різницею між US GAAP і МСФЗ також є можливість збільшувати вартість активу за МСФЗ. Збільшення вартості вимірюється в «сукупному доході» і в розділі капіталу балансу. Зменшення вартості відображається у звіті про прибутки і збитки. Слід використовувати рахунок, званий «позитивним сальдо переоцінки» для відображення підвищення вартості активу.

Згідно МСФЗ, якщо підприємство використовує модель переоцінки, накопичена амортизація повинна коректуватися двома можливими способами. Перший полягає в тому, щоб змусити чисту вартість активу дорівнювати його справедливій ​​вартості шляхом коригування за вирахуванням накопиченої амортизації. Другий метод полягає в тому, щоб повністю виключити накопичену амортизацію, тому все, що залишилося, – це справедлива вартість активу. Потім амортизація і накопичена амортизація поновлюються на більшу чи меншу суму.

Знос і амортизація однакові для обох наборів стандартів, але деякі їх правила відрізняються. Підприємство може використовувати прямолінійний метод, суму цифр року, сальдо, що зменшується, або метод одиниць виробництва. І обидва правила однакові для визначення строку корисного використання та ліквідаційної вартості. Обидва набори правил використовують «підходящу концепцію» обліку амортизації, та МСФЗ стверджує, що амортизація не припиняється протягом періоду простою, за винятком випадків використання методу одиниць продукції. US GAAP також включає це положення, за винятком правил знецінення активів, розкриття інформації та строку корисного використання. Всі ці події вимагають якогось коригування. Знецінення активів повинно бути перевірено на можливу втрату.

Ставлення до землі як до активу має деяку схожість між двома наборами правил, але також є деякі відмінності в підході. Згідно з обома правилами, земля не амортизується. US GAAP, проте, стверджує, що витрати на знесення існуючої будівлі, розчищення і вирівнювання землі, інші подібні витрати додаються до вартості землі і не амортизуються. МСФЗ не містить такого положення. Земельні поліпшення, які мають строк корисного використання і додають до функціональності землі, повинні враховуватися на окремому рахунку активів і амортизуватися відповідно до US GAAP і МСФЗ.

МСФЗ включає розділ «Зобов’язання щодо виведення з експлуатації», в той час як US GAAP має розділ «Вибуття з основних засобів». Знову ж, активи, призначені для продажу, розглядаються по-різному і повинні враховуватися окремо в балансі.

Є відмінності в розкритті основних засобів згідно US GAAP і МСФЗ. Одним з основних відмінностей є те, що МСФЗ має справу з «фондом виведення з експлуатації», який повинен бути записаний і розкритий в примітках. US GAAP не має такого положення про списання коштів.

Юлія Староверова, аудитор Kreston

Новини і публікації

Ознайомтесь з іншими експертними матеріалами Kreston Ukraine

НАШІ ПОСЛУГИ

Послуги Kreston Ukraine міжнародним та українським клієнтам

Kreston Ukraine представляє одну з найкращих аудиторських практик в Україні

Пропонуємо комплекс професійних послуг зі зниження податкових ризиків у сфері трансфертного ціноутворення

Оцінка бізнесу та активів для фінансової звітності, угод з капіталом, міжнародних фінансових установ

Реструктуризація бізнесу, фінансовий та податковий Due Diligence, консультації

ДОВІРТЕ СВІЙ ПРОЕКТ ПРОФЕСІОНАЛАМ

ПРИЄДНАТИСЬ ДО KRESTON