+38 044 333 44 93

Велике дочірнє підприємство: нюанси консолідації фінансової звітності

Іноді перед підприємствами постає питання, чи потрібно консолідувати фінансову звітність у випадку, якщо материнська компанія за критеріями Закону України № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відноситься до мікро- або малого підприємства, в той час, коли його дочірні компанії відносяться до середніх, великих або підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Така ситуація є неоднозначною з точки зору українського законодавства і потребує особливої уваги з боку аудитора. На які закони спиратись і як виглядає алгоритм консолідації фінзвітності в такій ситуації, розповідає Андрій Гриценко у своїй статті для видання Finance.ua.

Читайте повний текст статті за посиланням https://bit.ly/3AZWvRu 

 


Ст. 1 ЗУ № 996-XIV наголошує на тому, що консолідована фінансова звітність є єдиною економічною одиницею. А ст. 12 ЗУ № 996-XIV зазначає, що підприємства, що контролюють інші підприємства (материнські підприємства), крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов’язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Таким чином, відповідальність за складання консолідованого звіту лежить на материнському підприємстві. Надалі такий звіт може піддаватися аудиту, публікуватися на офіційному сайті підприємства, подаватися до перевірчих органів.

Класифікація груп юридичних осіб

Чинною редакцією ст. 12 ЗУ № 996-XIV передбачено, що підприємства, які контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

– балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;

– чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро;

– середня кількість працівників – до 50 осіб.

Водночас в поточній редакції ЗУ № 996-XIV зберігається певна невизначеність. По-перше, не дуже чітко виглядає формулювання «можуть не подавати консолідованої фінансової звітності», по-друге, якщо критерії малих, середніх та великих підприємств чітко визначені, аналогічних критеріїв саме для груп компаній досі не існує.

Вочевидь з подібною проблемою оцінки груп компаній зіштовхується багато підприємств, тому на момент публікації статті на сайті Мінфіну України на розгляді знаходиться законопроєкт від 15.06.2021, що передбачає внесення змін та доповнень до ЗУ № 996-XIV // https://mof.gov.ua/uk/legal_acts_drafts_2021-485

Зміни та доповнення виглядають наступним чином:

 1. Група – материнське підприємство та всі його дочірні підприємства;
 2. Для цілей Закону № 996 група юридичних осіб, що складається з підприємства, яке контролює інші підприємства (материнське підприємство), та підприємств, які ним контролюються (дочірніх підприємств), може належати до малих, середніх або великих груп.

Малими групами вважаються групи, що складаються з материнського підприємства та його дочірніх підприємств, які включаються до консолідованої фінансової звітності, якщо їхні консолідовані показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів – до 4 млн євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 млн євро;
 • середня кількість працівників – до 50 осіб.

Середніми групами вважаються групи, які не відповідають критеріям для малих груп, що складаються з материнського підприємства та його дочірніх підприємств, які включаються до консолідованої фінансової звітності, якщо їхні консолідовані показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів – до 20 млн євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 млн євро;
 • середня кількість працівників – до 250 осіб.

Великими групами вважаються групи, що складаються з материнського підприємства та його дочірніх підприємств, які включаються до консолідованої фінансової звітності, якщо їхні консолідовані показники на дату складання річної фінансової звітності відповідають двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів – понад 20 млн євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 млн євро;
 • середня кількість працівників – понад 250 осіб.

Слід звернути увагу, що вказані критерії стосуються сумарних показників будь-якої групи юридичних компаній, незалежно від того, наскільки великими чи малими є дочірні підприємства як окремі економічні одиниці, а також повністю співставні з показниками класифікації окремих юридичних осіб відповідно до чинної редакції ЗУ №966-XIV.

Оприлюднення консолідованої фінансової звітності

Стаття 14 ЗУ №996 визначає такий порядок:

– підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй вебсторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством;

– великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй вебсторінці (у повному обсязі).

Порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави до органів державної влади, крім суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків – Національним банком України.

Отже, алгоритм підготовки та оприлюднення консолідованої фінансової звітності групою юридичних осіб виглядає наступним чином:

 1. Визначаємо, до якої групи належить юридична особа: мала, середня або велика;
 2. Якщо юридична особа належить до малої групи, консолідовану фінансову звітність можна не подавати;
 3. Якщо юридична особа належить до середньої або великої групи, консолідована фінансова звітність має бути підготовлена;
 4. Визначаємо, чи є підприємство таким, що становить суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях. Якщо так, річна окрема та консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком оприлюднюються не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним періодом, на вебсторінці та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством;
 5. Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані оприлюднити річну окрему та консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом;
 6. В процесі підготовки консолідованої фінансової звітності дотримуватись чинних вимог МСФЗ (IFRS) 10 або НП(с)БО 2, особливо в частині дотримання єдиної облікової політики.

 


Андрій Гриценко, старший менеджер з аудиту

 

Новини і публікації

Ознайомтесь з іншими експертними матеріалами Kreston Ukraine

НАШІ ПОСЛУГИ

Послуги Kreston Ukraine міжнародним та українським клієнтам

Kreston Ukraine представляє одну з найкращих аудиторських практик в Україні

Пропонуємо комплекс професійних послуг зі зниження податкових ризиків у сфері трансфертного ціноутворення

Оцінка бізнесу та активів для фінансової звітності, угод з капіталом, міжнародних фінансових установ

Реструктуризація бізнесу, фінансовий та податковий Due Diligence, консультації

ДОВІРТЕ СВІЙ ПРОЕКТ ПРОФЕСІОНАЛАМ

ПРИЄДНАТИСЬ ДО KRESTON